Offentlege tenester

For å møte utfordringane på beste måte, er det er viktig med eit  tett samarbeid med fylkeskommunen, kommunane og helsevesenet. For at vi saman skal kunne gje det beste tilbodet til deltakaren, er det viktig at vi alle ser heile mennesket og dreg i same retninga for felles framgang. For deltakaren kan arbeid kan vere nøkkelen til betre helse, og for arbeidsgjevaren kan det vere eit steg mot betre bemanning.