AFT og VTA

In Via har avtale med NAV Sogn og Fjordane om å levere tenester gjennom tiltaka AFT og VTA.

 

AFT (arbeidsførebuande trening):

Arbeidsførebuande trening skal bidra til å prøva ut tiltaksdeltakar si arbeidsevne og til å styrka moglegheitene for å få ordinært arbeid.

Tiltaket skal gje eit tilbod om arbeidsretta opplæring og utprøving av arbeidsevne for personar med nedsett arbeidsevne og samansette bistandsbehov.

 

VTA (varig tilrettelagt arbeid):

Målgruppe til VTA er personar med uførestønad, som har behov for tilretteleging og tett oppfølging.

Arbeidet skal bidra til å utvikle ressursar hjå den enkelte deltakar gjennom opplæring og tilrettelagde arbeidsoppgåver. Andre viktige oppgåver er

sosial trening og motivasjon til å auke livskvaliteten til kvar enkelt brukar.

In Via skal tilby deltakarane arbeid innafor næringar som har tilknyting til lokalsamfunn/kommune/område, slik at deltakarane kan få kompetanse som gjev muligheit for

integrering i det ordinære samfunns- og arbeidsliv.